Cases Referenced

  • Royal Mencap Society v Tomlinson-Blake [2017] UKEAT/0290/16/DM